Szukaj
Close this search box.

FAQ

By rozwiać Twoje wątpliwości

Co powinieneś wiedzieć

Pytania i odpowiedzi

Jest to autorska opinia o wartości nieruchomości, sporządzona na piśmie przez Rzeczoznawcę Majątkowego. Może zostać wykorzystany tylko do tego celu, dla którego został przygotowany.

Operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa w art. 154 Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami (UoGN)

Operat szacunkowy może być wykorzystywany po upływie wyżej wymienionego okresu, po potwierdzeniu jego aktualności przez Rzeczoznawcę Majątkowego.

Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego następuje przez umieszczenie stosownej klauzuli w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę, który go sporządził, oraz dołączenie do operatu szacunkowego analizy potwierdzającej, że od daty jego sporządzenia nie wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa w art. 154 UoGN. Po potwierdzeniu aktualności operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony, w kolejnych 12 miesiącach.

Wartość rynkową nieruchomości stanowi szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny można uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i postępują rozważnie oraz nie znajdują się w sytuacji przymusowej.

Wartość odtworzeniowa nieruchomości jest równa kosztom jej odtworzenia, z uwzględnieniem stopnia zużycia.

Jest to postępowanie, w wyniku którego, dokonuje się określenia wartości nieruchomosci.

Należy przez to rozumieć stan zagospodarowania, stan prawny, stan techniczno-użytkowy, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, a także stan otoczenia nieruchomości, w tym wielkość, charakter i stopień zurbanizowania miejscowości, w której nieruchomość jest położona;

To osoba fizyczna posiadająca w Polsce uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadane przez Ministra Rozwoju lub jego poprzedników prawnych w trybie ustawy:

  • z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  • z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Pośrednik w obrocie nieruchomościami to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Obecnie po wejściu w 2013 r. tzw. „ustawy deregulacyjnej” wykonywanie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nie wymaga już licencji, a jedynie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

W przypadku wyboru usługi pośrednictwa przy sprzedaży konieczne jest podpisanie umowy pośrednictwa. Umowa wymaga formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności.

Nie. Wynagrodzenie jest pobierana dopiero po sfinalizowaniu transakcji tj. podpisaniu aktu notarialnego.

Nie. Zlecenia przyjmuje także telefonicznie. W związku ze specyfiką pracy konieczne jest obejrzenie nieruchomości, dlatego spotkanie ze mną może odbyć się podczas wizji lokalnej na nieruchomości. W przypadku wyceny nieruchomości na potrzeby jej zakupu np. do kredytu, spotkanie na nieruchomości odbywa się najczęściej ze sprzedającym, zatem nie ma konieczności spotkania osobistego.